1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
 1. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

 1. Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

 1. Personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

SKAŅAGAISMA veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic SKAŅAGAISMA, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

SKAŅAGAISMA likumīgās intereses ir:

 1. Personas datu apstrāde
 1. Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

SKAŅAGAISMA neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

 1. Personas datu aizsardzība

SKAŅAGAISMA aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SKAŅAGAISMA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

SKAŅAGAISMA glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

 1. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SKAŅAGAISMA pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 1. Sīkdatņu apstrāde
 1. Grozījumi Privātuma politikā

SKAŅAGAISMA ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties SKAŅAGAISMA tīmekļa vietnē www.galdu-noma.lv/privatuma-politika .