Меню
Корзина резерваций

Политика конфоденциальности

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
 • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "SkanaGaisma.lv" (vienotais reģistrācijas Nr. 50203350941, juridiskā adrese: Brīvības iela 140a - 23, Rīga, LV-1012), kurai pieder nomas internetveikali "SkanaGaisma.lv un Galdu-Noma.lv, turpmāk – "SKAŅAGAISMA".
 • SKAŅAGAISMA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@skanagaisma.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SKAŅAGAISMA juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.
 1. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

 • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb SKAŅAGAISMA klientu,  piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais epasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu – SKAŅAGAISMA klientu.
 1. Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

 • potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem SKAŅAGAISMA klientiem un pircējiem,
 • SKAŅAGAISMA interneta veikala apmeklētājiem,
 • SKAŅAGAISMA veikalu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (SKAŅAGAISMA internetveikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 1. Personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

SKAŅAGAISMA veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.

 • preču nomai un komercdarbības nodrošināšanai:
 • klienta identificēšanai un apkalpošanai;
 • pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;
 • preču piegādei;
 • preču atgriešanai vai maiņai;
 • nomas naudas atgriešanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;
 • komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
 • klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai
 • lojalitātes celšanai jeb pastāvīgo klientu priekšrocību (atlaižu) piešķiršanai;
 • norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;
 • mājaslapas un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • biznesa analīzei un plānošanai;
 • statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību.
 • informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic SKAŅAGAISMA, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

 • Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (rezervāciju), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
 • normatīvo aktu (likumu) izpildei – lai izpildītu SKAŅAGAISMA saistošos normatīvajos aktos (likumos) noteiktus pienākumus;
 • Klienta piekrišana;
 • likumīgās intereses – lai realizētu SKAŅAGAISMA likumīgās intereses, kas izriet no normatīvajiem aktiem (likumiem) vai no SKAŅAGAISMA un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

SKAŅAGAISMA likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • veikt preču iznomāšanu;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu rezervācijas un iesniegumus par preču nomu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz apkalpošanas tālruņiem, interneta mājas lapā;
 • analizēt SKAŅAGAISMA mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu SKAŅAGAISMA mājaslapā;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;
 • attīstīt preces sortimentu;
 • reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;
 1. Personas datu apstrāde
 • SKAŅAGAISMA veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.
 • SKAŅAGAISMA apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SKAŅAGAISMA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 • Klienta atteikums sniegt SKAŅAGAISMA personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet SKAŅAGAISMA izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nomāt/iznomāt preci SKAŅAGAISMA interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt nomas naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c.
 • Attiecībā uz Klientu SKAŅAGAISMA var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu).
 • Klienta pasūtījumu (rezervāciju) kvalitatīvai un ātrai izpildei SKAŅAGAISMA var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, iznomāto preču piegādi, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā SKAŅAGAISMA rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un SKAŅAGAISMA ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.
 1. Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

SKAŅAGAISMA neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai – norēķinu ietvaros, vai, lai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomatu);
 • saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos (likumā) noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • SKAŅAGAISMA likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SKAŅAGAISMA likumīgās intereses.
 1. Personas datu aizsardzība

SKAŅAGAISMA aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SKAŅAGAISMA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 1. Personas datu glabāšanas ilgums

SKAŅAGAISMA glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

 • kamēr normatīvajos aktos (likumā) noteiktajā kārtībā SKAŅAGAISMA vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr SKAŅAGAISMA pastāv normatīvajos aktos (likumā) noteiktais pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.
 • Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
 1. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. SKAŅAGAISMA interneta veikala Klientu informācija ir ievietota un pieejama privātajā kabinetā www.skanagaisma.lv/lietotajs, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizību un tos labot.
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt SKAŅAGAISMA piekļuvi saviem personas datiem,
 • pieprasīt SKAŅAGAISMA veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,
 • iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SKAŅAGAISMA likumīgajām interesēm),
 • uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SKAŅAGAISMA pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SKAŅAGAISMA juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • privātajā kabinetā tīmekļa vietnē www.galdu-noma.lv/lietotajs
 1. Sīkdatņu apstrāde
 • SKAŅAGAISMA tīmekļa vietne (interneta veikals) var izmantot sīkdatnes. SKAŅAGAISMA tīmekļa vietnē (www.skanagaisma.lv) var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SKAŅAGAISMA nenes atbildību.
 • Apmeklējot SKAŅAGAISMA tīmekļa vietni (www.skanagaisma.lv) lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tiem piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
 • SKAŅAGAISMA interneta veikalā (tīmekļa vietnē) tiek izmantoti sīkfaili, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz SKAŅAGAISMA uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, saglabājot Klienta apskatīto preču sarakstu. Sīkfailu lietošana palīdz SKAŅAGAISMA reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto preci vai rezervācijām. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.
 1. Grozījumi Privātuma politikā

SKAŅAGAISMA ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties SKAŅAGAISMA tīmekļa vietnē www.galdu-noma.lv/privatuma-politika .